Cơ cấu tổ chức bộ máy

I. Cơ Sở Đảng - Đoàn thể
- 1 Đảng bộ cơ sở, có 248 Đảng viên
- 16 chi bộ, trong đó 12 chi bộ nông thôn, 2 chi bộ trường hoc, 1 chi bộ y tế và 1 chi bộ Công an.
* Đảng Ủy;
1. Đ/c  Phan Đình Ca                      Bí thư Đảng Ủy
2. Đ/c  Phan Thị Phương Nam       Phó bí thư thường trực Đảng Ủy
3. Đ/c  Lê Thanh Bình                     Phó bí thư Đảng Ủy
* Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Và Các Đoàn Thể Chính Trị-xã Hội
1. Đ/c Nguyễn Đình Vinh                  Chủ tịch UBMTTQ
2. Đ/c Nguyễn Thị An                        Phó chủ tịch UBMTTQ
3. Đ/c Phạm Trung Thông                Chủ tịch CCB
4. Đ/c Nguyễn Quốc Toàn                Bí thư Đoàn thanh niên
5. Đ/c Phạm Hồng Đức                    Chủ tịch Hội NCT
6. Đ/c Dương Thị Đào                      Chủ tịch Hội Phụ Nữ
7. Đ/c Phan Tất Đông                       Chủ tịch Hội ND
II. Chính Quyền.
* Hội Đồng Nhân Dân;
1. Đ/c Phan Đình Ca                       Chủ tịch HĐND
2. Đ/c Nguyễn Quốc Toàn                Phó chủ tịch HĐND
* Ủy Ban Nhân Dân;
1. Đ/c Lê Thanh Bình                        Chủ tịch UBND
2. Đ/c Phan Công Thành                   Phó chủ tịch UBND
3. Trần Trọng Quý                             Phó chủ tịch UBND
4. Đ/c Phan Mạnh Cường                 Công chức VP-TK
5. Đ/c Hoàng Thanh Lâm                  Công chức VH-XH
6. Đ/c Phan Văn Tám                        Công chức VH-XH
7. Đ/c Cao Hữu Thông                      Công chức NN
8. Đ/c Hoàng Minh Thảo                 Công chức Địa chính
9. Đ/c Hoàng Đỗ Kỳ                          Xã Đội trưởng
10. Đ/c Nguyễn Chí Công                Trưởng Công an
11. Đ/c Trần Văn Bình                      Công chức kế toán
12. Đ/c Trần Thị Tâm                       Công chức VP-TK
13. Đ/c Trần Thị Lài                          Công chức Tư pháp-Hộ tịch
14. Đ/c Trần Thị Hải Lý                    Công chức kế toán - Tài chính
15. Uông THị Hà                              Công chức kế toán - Tài chính
16. Hoàng Thị Huyền                      Công chức Tư pháp-Hộ tịch
* Cơ Cấu Các Thôn;                                     
1. Thôn Xuân Sơn                             7. Thôn Kỳ Đông
2. Thôn Kẻ Lạt                                   8. Thôn Vân Thanh
3. Thôn Kỳ Tây                                   9. Thôn Vân Thanh Bắc
4. Thôn Phú Vinh                              10. Thôn An Lạc
5. Thôn Phú Hòa                              11. Thôn Bắc Tây Nam
6. Thôn Phú Thuận Hợp                  12. Thôn Hải Đông